Dla pacjenta

Zbiór najważniejszych informacji i wskazówek dotyczących zasad korzystania z usług medycznych świadczonych w Przychodniach POLIMED.

1. Prawo do świadczeń

Prawo do bezpłatnego leczenia i korzystania ze świadczeń medycznych mają:

◾ wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ
◾ zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej
◾ osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium RP):
– które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy
– dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia
– kobiety w okresie ciąży i połogu  do 42 dnia po porodzie
◾ osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
◾ osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywające na terenie RP – aktualna karta EKUZ

2. Prawo do świadczeń poza kolejnością

Inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz świadczeniobiorcom posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu” przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z art. 43 oraz 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 z póź. zm.).

3. Skierowanie

Aby zarejestrować się do wybranej Poradni należy posiadać i przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie od lekarza kierującego oraz wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

4. Rejestracja Pacjentów

◾ osobista / przez osoby trzecie
◾ telefoniczna
◾ e-mail

5. Lista Oczekujących

Przyjęcia do Poradni Specjalistycznych i Ośrodka Dziennego Rehabilitacji, w ramach kontaktu z NFZ, odbywają się w sposób planowy zgodnie z listą oczekujących prowadzoną na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakim powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r., nr 200 poz. 1661)

Pacjenci mają możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenie w Poradniach Specjalistycznych oraz w Ośrodku Dziennym Rehabilitacji POLIMED. Zapisu można dokonać osobiście w rejestracji po okazaniu skierowania do Poradni Specjalistycznej lub do Ośrodka Dziennego Rehabilitacji.

6. Udostępnianie dokumentacji medycznej

Nie wydaje się Pacjentom oryginału dokumentacji medycznej do ksero. Potrzebę uzyskania odpisu kartoteki należy zgłaszać w Rejestracji od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kartotek odbierać można w piątek od godziny 13:00.
Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne. Za sporządzenie kolejnej kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,30 zł za 1 stronę z VAT – zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Facebook