Dla pacjenta

Zbiór najważniejszych informacji i wskazówek dotyczących zasad korzystania z usług medycznych świadczonych w Przychodniach POLIMED.

 

1. Prawo do świadczeń

Prawo do bezpłatnego leczenia i korzystania ze świadczeń medycznych mają:

◾ wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ
◾ zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej
◾ osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium RP):
- które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy
- dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia
- kobiety w okresie ciąży i połogu  do 42 dnia po porodzie
◾ osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
◾ osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywające na terenie RP – aktualna karta EKUZ

2. Prawo do świadczeń poza kolejnością

Inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz świadczeniobiorcom posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu” przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z art. 43 oraz 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 z póź. zm.).

3. Skierowanie

Aby zarejestrować się do wybranej Poradni należy posiadać i przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie od lekarza kierującego oraz wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

4. Rejestracja Pacjentów

◾ osobista / przez osoby trzecie
◾ telefoniczna
◾ e-mail

5. Lista Oczekujących

Przyjęcia do Poradni Specjalistycznych i Ośrodka Dziennego Rehabilitacji, w ramach kontaktu z NFZ, odbywają się w sposób planowy zgodnie z listą oczekujących prowadzoną na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakim powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r., nr 200 poz. 1661)

Pacjenci mają możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenie w Poradniach Specjalistycznych oraz w Ośrodku Dziennym Rehabilitacji POLIMED. Zapisu można dokonać osobiście w rejestracji po okazaniu skierowania do Poradni Specjalistycznej lub do Ośrodka Dziennego Rehabilitacji.

6. Odpisy dokumentacji medycznej

Nie wydaje się Pacjentom dokumentacji medycznej do ksero. Potrzebę uzyskania odpisu kartoteki należy zgłaszać w rejestracji od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kartotek odbierać można w piątek od godziny 13:00. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kartotek wydawane są odpłatnie na fakturę VAT (0,78 zł za jedną stronę z VAT) – zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).

Facebook