Polityka jakości

Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Polityka Jakości, Środowiskowa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Priorytetowym celem POLIMED Sp. z o.o. w zakresie Polityki Jakości, Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w sposób przyjazny zarówno dla człowieka jak i środowiska naturalnego, polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w organizacji jak i osobom pracującym pod jej nadzorem, a także eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnych wpływów realizowanej działalności na środowisko.

Świadomi odpowiedzialności za jakość, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników, zobowiązujemy się do:
◾ przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wymagań dotyczących działalności Placówki,
◾ monitorowania potrzeb naszych Pacjentów,
◾ dostarczania usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów oraz stałego ich doskonalenia zgodnie z ich oczekiwaniami,
◾ zakupu specjalistycznego sprzętu i urządzeń służących do udzielania świadczeń zdrowotnych,
◾ systematycznego szkolenia personelu umożliwiającego właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
◾ zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska poprzez ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska, stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła oraz prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy unieszkodliwienia,
◾ uwzględniania zagadnień ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym poziomie zarządzania, kształtowania pozytywnego nastawienia pracowników wobec bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
◾ zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich, specjalistycznych umiejętności, infrastruktury organizacyjnej, technologii oraz środków finansowych do realizacji ustalonych zadań w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
◾ dostosowywania miejsc pracy, procesów, procedur, urządzeń i aparatury medycznej, a także organizacji pracy do możliwości ludzkich,
◾ komunikowania się z pracownikami oraz przedstawicielami służby BHP w zakresie przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, a także komunikowania się
w zakresie minimalizacji wpływu realizowanej działalności na środowisko naturalne,
◾ wykorzystania postępu technicznego i organizacyjnego w celu zapobiegania urazom i schorzeniom zawodowym, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym lub potencjalnym sytuacjom awaryjnym,
◾ ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wyników w obszarze jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarząd POLIMED Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewniać warunki oraz środki niezbędne do utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, a także wraz ze wszystkimi pracownikami zobowiązuje się promować i stosować niniejszą Politykę z należytą starannością oraz dbać o jej aktualność.