Wdrożenie CSR

Strategia CSR POLIMED Sp. z o.o.

17.09.2014 r. Zarząd POLIMED Sp. z o.o. przyjął do stosowania Strategię społecznej odpowiedzialności biznesu POLIMED Sp. z o.o. Dokument ten stanowi podstawę do zgodnego wdrażania praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w Spółce.
Pełny tekst dokumentu: Strategia CSR POLIMED Sp. z o.o

 

Raporty CSR POLIMED Sp. z o.o.

22.08.2016 r. Spółka POLIMED opublikowała swój drugi Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Raport ten podsumowuje działania CSR podjęte przez Spółkę od kwietnia 2015 r.
Pełny tekst dokumentu: II Raport CSR POLIMED Sp. z o.o.

26.03.2015 r. Spółka POLIMED opublikowała swój pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Raport ten podsumowuje działania CSR podjęte przez Spółkę od września 2014 r.
Pełny tekst dokumentu: I Raport CSR POLIMED Sp. z o.o.

Spółka POLIMED pomyślnie zrealizowała projekt pn.:
Zbudowanie przewagi konkurencyjnej Spółki POLIMED poprzez wdrożenie zgodnych z przyjętą strategią CSR zmian w sposobie prowadzenia działalności.

 

W wyniku zrealizowania powyższego projektu osiągnięto cel, którym jest dostosowanie działalności Spółki do wysokich standardów światowych poprzez wdrożenie działań społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) powiązanych z bieżącą działalnością firmy.

Pośrednio osiągnięto cel projektu określony jako osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez pozyskanie narzędzi do rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia możliwego negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, zwiększenie bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników, spełnianie najwyższych standardów w obsłudze klienta, wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Ochroną Zdrowia i Środowiska.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wysokość wsparcia szwajcarskiego to 32287,50 PLN.
Wysokość współfinansowania przez Spółkę to 13837,50 PLN.

W wyniku zrealizowanych w ramach projektu działań Spółka POLIMED wniesie swój wkład w zrównoważony rozwój i dobrobyt społeczeństwa. W rezultacie zrealizowania opisywanego projektu Spółka zyskała przede wszystkim wizerunek odpowiedzialnego partnera w obszarach swojej działalności. Pozyskała mierzalne narzędzia do budowania wzajemnego z interesariuszami zaufania i przejrzystości zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym jak i środowiskiem wewnętrznym przedsiębiorstwa. Wszystko to wpłynie na osiągnięcie najbardziej oczekiwanego rezultatu, ściśle związanego z założonym celem projektu określonego jako osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Dodatkowo zbudowano pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, wzmocniono dobrą reputację wśród interesariuszy zewnętrznych. Ten pozytywny wizerunek kontrahentów, urzędów, pracowników czy społeczności lokalnej umożliwi długofalową współpracę w z partnerami biznesowymi, większe zaangażowanie po stronie pracowników, pozytywny klimat dla prowadzenia biznesu głównie w kręgach administracyjnych i społeczeństwie.

Dane kontaktowe:
POLIMED Spółka z o.o.
os. Piastów 40
31-623 Kraków

polimed_csr_zakonczenie

naglowek csr

Spółka POLIMED rozpoczęła realizowanie projektu pn.:
Zbudowanie przewagi konkurencyjnej Spółki POLIMED poprzez wdrożenie zgodnych z przyjętą
strategią CSR zmian w sposobie prowadzenia działalności.

 

Celem projektu jest dostosowanie działalności Spółki do wysokich standardów światowych poprzez wdrożenie działań społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) powiązanych z bieżącą działalnością firmy.

Pośrednim celem projektu jest osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez pozyskanie narzędzi do rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia możliwego negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, zwiększenie bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników, spełnianie najwyższych standardów w obsłudze klienta, wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Ochroną Zdrowia i Środowiska.

Zakres projektu obejmuje:

1. Stworzenie strategii CSR uwzględniającej trzy obszary działalności przedsiębiorstwa – obszar środowiska naturalnego, relacji z personelem przedsiębiorstwa oraz zaangażowania społecznego z uwzględnieniem szans i zagrożeń, a także dogłębna analiza ryzyka i szans w planowanych działaniach i procesach.
2. Opracowanie raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa ukazującego działania i słabości przedsiębiorstwa oraz plany we wszystkich obszarach CSR zdefiniowanych w ISO 26000.
3. Działania związane z opracowaniem mapy interesariuszy przedsiębiorstwa (w tym opis rodzaju połączenia z przedsiębiorstwem, możliwości wpływu na przedsiębiorstwo, podstawowych metod komunikowania, obszarów zainteresowania interesariuszy w działaniu przedsiębiorstwa).
4. Certyfikacja Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2009, 14001:2009, OHSAS 18001:2007.

Realizację działań zaplanowano na trzeci kwartał i czwarty kwartał br.

Wysokość wsparcia szwajcarskiego to 9544,32 CHF.

W związku z zaplanowanymi w ramach projektu działaniami Spółka POLIMED wniesie swój wkład w zrównoważony rozwój i dobrobyt społeczeństwa. W rezultacie zrealizowania opisywanego projektu Spółka zyska przede wszystkim wizerunek odpowiedzialnego partnera w obszarach swojej działalności. Pozyska mierzalne narzędzia do budowania wzajemnego z interesariuszami zaufania i przejrzystości zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym jak i środowiskiem wewnętrznym przedsiębiorstwa. Wszystko to przyczyni się do osiągnięcia najbardziej oczekiwanego rezultatu, ściśle związanego z założonym celem projektu określonym jako osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej.
Dodatkowo zbudowany zostanie pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, wzmocniona dobra reputacja wśród interesariuszy zewnętrznych. Ten pozytywny wizerunek kontrahentów, urzędów, pracowników czy społeczności lokalnej umożliwia długofalową współpracę w z partnerami biznesowymi, większe zaangażowanie po stronie pracowników, pozytywny klimat dla prowadzenia biznesu głównie w kręgach administracyjnych i społeczeństwie.

Przydatne  linki:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland

polimed csr

Facebook